دانلود اپلیکیشن

همه میمیرند اما همه زندگی نمی کنند

زندگی را می توان به مثابه فرصتی در نظر گرفت که تنها یکبار نصیب هر انسان می شود. فرصتی  برای خوب زیستن، عشق ورزیدن و نیکویی کردن. اهمیتی ندارد که چند سال زندگی می کنیم. آنچه مهم است اینست که در طول زندگی از تمام موقعیت ها و توانمندی های خود استفاده کنیم و به رویاهای خود با تمام جامعه عمل بپوشانیم. به موهبت های خدادادی خود پشت نکنیم و برای تغییر دادن دنیا خود و پیرامون عزممان را جزم نماییم. زندگی را می توان به مثابه فرصتی در نظر گرفت که تنها یکبار نصیب هر انسان می شود. فرصتی  برای خوب زیستن، عشق ورزیدن و نیکویی کردن. اهمیتی ندارد که چند سال زندگی می کنیم. آنچه مهم است اینست که در طول زندگی از تمام موقعیت ها و توانمندی های خود استفاده کنیم و به رویاهای خود با تمام جامعه عمل بپوشانیم. به موهبت های خدادادی خود پشت نکنیم و برای تغییر دادن دنیا خود و پیرامون عزممان را جزم نماییم. 

#بهداشت #روانشناسی

7,258 بازدید |  
|

ثبت نظرنظرات


امید غلامی
امید غلامی | 13 ماه و 14 روز پیش

جالب بود کلیپو ممنون

  • 1