دانلود اپلیکیشن

چرا حرف " ایکس" برای نمایش مجهولات بکار می رود؟

دانشمندان خاورمیانه باستان خصوصا ایرانی ها، ترک ها و عرب ها بسیاری از علوم و دانش های امروزی را پایه ریزی کرده اند. دانشی که این کشورها به سایر نقاط جهان و مشخصا اروپا صادر کرده اند را میتوان در گستردگی واژگان تخصصی فعلی در این کشورها جستجو کرد.
12,555 بازدید |