دانلود اپلیکیشن

زیبایی از دیدگاه نابینایان

 امروز 15 اکتبر برابر با 23 مهر 96 روز جهانی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ روز در ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﺪﻻن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ. به همین مناسبت ویدیوی جالبی را برای شما آماده کرده ایم که در آن در مورد زیبایی با چند روشندل مصاحبه می شود که نتیجه جالبی دارد. اینکه زیبایی فقط دیداری نیست و شاید یک نابینا بیشتر از ما زیبایی را درک کند. روزشمار تاریخ ایران و جهان را در کانال چه خبر مرور کنید.

#خبری

3,802 بازدید |