دانلود اپلیکیشن

ریشه یابی خود شیفتگی

علمی

3 ماه و 14 روز پیش - 3,214 بازدید

تمرکز و اهمیت آن در موفقیت

تد

2 ماه و 16 روز پیش - 3,738 بازدید

مو به تنتون سیخ میشه

علمی

2 ماه و 28 روز پیش - 3,000 بازدید

یادگیریتان را متحول کنید

فنون ذهنی

3 ماه و 22 روز پیش - 4,119 بازدید

مهربانی با ذهنی آگاه

فنون ذهنی

3 ماه و 8 روز پیش - 8,161 بازدید

به احساسمان اعتماد نکنیم

فنون ذهنی

2 ماه و 29 روز پیش - 2,526 بازدید

مفهوم زندگی در شصت ثانیه

فنون ذهنی

2 ماه و 19 روز پیش - 3,765 بازدید

رموز شاد زیستن در 60 ثانیه

فنون ذهنی

2 ماه و 13 روز پیش - 3,978 بازدید