دانلود اپلیکیشن

کاربرد کلمه ی Bummer

زبان انگلیسی

7 ماه و 25 روز پیش - 4,474 بازدید

جنگ تمام شد

چه خبر؟

4 ماه و 18 روز پیش - 3,305 بازدید

سلام به همه زبانها

چه خبر؟

4 ماه و 6 روز پیش - 4,686 بازدید

دنیا صحنه نمایشی بیش نیست

فنون ذهنی

1 ماه و 24 روز پیش - 4,108 بازدید

لنزهای تماسی و عادات بد

زندگی سالم

8 ماه و 9 روز پیش - 4,179 بازدید

تعقیب و گریز دنیای اندرون

خنده

8 ماه و 9 روز پیش - 4,389 بازدید

سقوط بابل

دروازه ملل

8 ماه و 4 روز پیش - 3,405 بازدید