دانلود اپلیکیشن

کاربرد کلمه ی Bummer

زبان انگلیسی

8 ماه و 29 روز پیش - 4,670 بازدید

جنگ تمام شد

چه خبر؟

5 ماه و 22 روز پیش - 3,497 بازدید

سلام به همه زبانها

چه خبر؟

5 ماه و 10 روز پیش - 4,988 بازدید

لنزهای تماسی و عادات بد

زندگی سالم

9 ماه و 13 روز پیش - 4,454 بازدید

تعقیب و گریز دنیای اندرون

خنده

9 ماه و 13 روز پیش - 4,771 بازدید

سقوط بابل

دروازه ملل

9 ماه و 7 روز پیش - 3,767 بازدید