دانلود اپلیکیشن

کاربرد کلمه ی Bummer

زبان انگلیسی

6 ماه و 21 روز پیش - 4,447 بازدید

جنگ تمام شد

چه خبر؟

3 ماه و 14 روز پیش - 3,111 بازدید

سلام به همه زبانها

چه خبر؟

3 ماه و 2 روز پیش - 4,651 بازدید

لنزهای تماسی و عادات بد

زندگی سالم

7 ماه و 5 روز پیش - 3,925 بازدید

تعقیب و گریز دنیای اندرون

خنده

7 ماه و 5 روز پیش - 3,674 بازدید

سقوط بابل

دروازه ملل

7 ماه و 0 روز پیش - 3,226 بازدید