دانلود اپلیکیشن

کاربرد کلمه ی Bummer

زبان انگلیسی

11 ماه و 28 روز پیش - 5,217 بازدید

جنگ تمام شد

چه خبر؟

8 ماه و 21 روز پیش - 3,991 بازدید

سلام به همه زبانها

چه خبر؟

8 ماه و 9 روز پیش - 5,625 بازدید

لنزهای تماسی و عادات بد

زندگی سالم

12 ماه و 12 روز پیش - 5,064 بازدید

تعقیب و گریز دنیای اندرون

خنده

12 ماه و 12 روز پیش - 5,460 بازدید

سقوط بابل

دروازه ملل

12 ماه و 7 روز پیش - 4,311 بازدید