پرتقال رو مخ اسم این دوست دیوونمونه. همش دیگران رو اذیت می کنه و دائماً رو مخه!

Read more