پرتقال دیوانه کننده

پرتقال رو مخ اسم این دوست دیوونمونه. همش دیگران رو اذیت می کنه و دائماً رو مخه!

کلیپ پرتقال رو مخ رو تماشا کنید تا بیشتر با شخصیت این پرتقال بامزه و عجیب آشنا بشین.

 دانلود کلیپ

Bookmark and Share

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>